خانه / سایر رشته های علوم انسانی

سایر رشته های علوم انسانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته جامعه شناسی- روش تحقیق کمی درجامعه شناسی کد درس: ۱۲۲۷۱۱۴-۱۲۲۷۰۷۴

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته جامعه شناسی- روش تحقیق کمی درجامعه شناسی کد درس: ۱۲۲۷۱۱۴-۱۲۲۷۰۷۴ نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته جامعه شناسی روش تحقیق کمی درجامعه شناسی کد درس:  1227114-1227074   شامل ۶ دوره نمونه سوال به همراه ۵ جواب تستی از نیمسال اول ۹۱-۹۰ تا نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی تربیتی- آمار استنباطی کد درس: ۱۲۱۷۲۸۱-۱۲۱۷۳۵۴

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی تربیتی- آمار استنباطی کد درس: ۱۲۱۷۲۸۱-۱۲۱۷۳۵۴ نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی تربیتی آمار استنباطی کد درس: ۱۲۱۷۲۸۱-۱۲۱۷۳۵۴   شامل ۱ نمونه سوال با جواب تستی نیمسال دوم ۹۴-۹۵ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی بالینی- کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی در بیماریهای عصبی و روانی کد درس: ۱۲۱۷۲۷۵

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی بالینی- کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی در بیماریهای عصبی و روانی کد درس: ۱۲۱۷۲۷۵ نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی بالینی کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی در بیماریهای عصبی و روانی کد درس: ۱۲۱۷۲۷۵   شامل …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی بالینی- استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی کد درس: ۱۲۱۷۲۷۶

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی بالینی- استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی کد درس: ۱۲۱۷۲۷۶ نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی بالینی استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی کد درس: ۱۲۱۷۲۷۶   شامل ۳ نمونه سوال با …

ادامه نوشته »

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد شیمی- شیمی تجزیه – رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه کد درس: ۱۱۱۴۱۳۴-۱۱۱۴۲۵۴

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد شیمی- شیمی تجزیه – رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه کد درس: ۱۱۱۴۱۳۴-۱۱۱۴۲۵۴ سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد شیمی- شیمی تجزیهرادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه کد درس: ۱۱۱۴۱۳۴-۱۱۱۴۲۵۴   شامل ۷ نمونه سوال به همراه ۵ پاسخ تستی و تشریحی …

ادامه نوشته »

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق – حقوق خصوصی – متون حقوقی به زبان خارجه کد درس: ۱۲۲۳۱۵۰

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق – حقوق خصوصی – متون حقوقی به زبان خارجه کد درس: ۱۲۲۳۱۵۰ سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق – حقوق خصوصیمتون حقوقی به زبان خارجه کد درس: ۱۲۲۳۱۵۰   شامل ۴ نمونه سوال به همراه ۲ پاسخنامه از نیمسال اول ۹۱-۹۰ تا تابستان ۹۵ جهت …

ادامه نوشته »

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق – حقوق جزا و جرم شناسی – حقوق جزای اختصاصی ۱ یک کد درس: ۱۲۲۳۱۷۹

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق – حقوق جزا و جرم شناسی – حقوق جزای اختصاصی ۱ یک کد درس: ۱۲۲۳۱۷۹ سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق – حقوق جزا و جرم شناسیحقوق جزای اختصاصی ۱ یک کد درس: ۱۲۲۳۱۷۹    شامل ۴ نمونه سوال به همراه ۱ پاسخنامه از …

ادامه نوشته »

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق – حقوق جزا و جرم شناسی – متون حقوقی ۲ به زبان خارجی کد درس: ۱۲۲۳۱۳۵

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق – حقوق جزا و جرم شناسی – متون حقوقی ۲ به زبان خارجی کد درس: ۱۲۲۳۱۳۵ سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق – حقوق جزا و جرم شناسیمتون حقوقی ۲ به زبان خارجی کد درس: ۱۲۲۳۱۳۵   شامل ۸ نمونه سوال به همراه ۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث – فقه الحدیث کد درس: ۱۲۲۰۳۸۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث – فقه الحدیث کد درس: ۱۲۲۰۳۸۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیثفقه الحدیث کد درس: ۱۲۲۰۳۸۷   شامل ۹ نمونه سوال به همراه ۳ پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۹۰-۸۹ تا نیمسال اول ۹۳-۹۴ جهت …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث – علوم قرآنی ۱ یک کد درس: ۱۲۲۰۳۸۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث – علوم قرآنی ۱ یک کد درس: ۱۲۲۰۳۸۶ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیثعلوم قرآنی ۱ یک کد درس: ۱۲۲۰۳۸۶    شامل ۸ نمونه سوال به همراه ۴ پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۹۰-۹۱ …

ادامه نوشته »