خانه / شیمی / ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران  ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران default1
دسته: شیمی
بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۵۵۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۸۹

هدف از این پایان نامه ارائه مدلی برای تهیه سنتز ترکیبات نوینی از پیریمیدو پیرانو پیران می باشد

قیمت فایل فقط ۷۵,۰۰۰ تومان

خرید  ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران dl

چکیده:

پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیكل تشكیل ‌دهنده تركیبات آلی مهمی هستند. آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از تركیبات طبیعی را تشكیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از تركیبات دارویی مفید، به كار می روند. كاربردهای متنوع و مصارف زیاد آنها، محدود بودن منابع طبیعی، همچنین مقدار ناچیز این تركیبات در منابع طبیعی و مهمتر از همه، مشكلات مربوط به استخراج آنها موجب شده است شیمیدانها برای سنتز این تركیبات بسیار تلاش كنند. اگرچه برای سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین كارهای زیادی انجام شده است؛ اما برای سنتز تركیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین كه در چند مورد خواص دارویی جالبی نشان داده اند، پژوهشهای كمی صورت پذیرفته است. در پایان نامه حاضر روشی برای تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین ارائه می گردد.

کلمات کلیدی:

پیران

پیریمیدین

تركیبات آلی

مشتقات نوینی

مقدمه:

مشتقات پیران به دلیل نقش گسترده‌ای كه در فعالیتهای زیستی ایفا می‌كنند، بسیار مورد توجه ‌هستند [۱‍]. این تركیبات به وفور در طبیعت وجود دارند [۲] .برای مثال لاكتون α-پیرون به شكل شاخه جانبی در تعدادی از استروئیدهای طبیعی موجود است. مشتقی از γ-پیرون با نام مالتول در برگ‌های سوزنی كاجوجود دارد [۳]. بنزوپیرانها گروه مهمی از مشتقات پیران هستند كه بسیاری از آنها در طبیعت، ماده اساسی

رنگ و بوی گونه‌های گیاهی را تشكیل می‌دهند [۴و۵].

گزارش شده است كه مشتقات پیران، فعالیتهای ضدمیكروبی [۶]، اثرات تحریك كننده رشد [۷]، اثرات ضد قارچ و تنظیم كننده‌ رشد گیاه [۸]، فعالیتهای ضد تومور [۹]، اثرات كاهش دهنده فشار خون [۱۰]، فعالیت ضد تجمع پلاكت ، بی حس کنندگی موضعی [۱۱-۱۳] و اثرات ضد افسردگی [۱۴] از خود نشان داده‌اند. به دلیل اهمیتی كه پیرانها از نظر خواص شیمیایی و دارویی دارند، سنتز و مطالعه آنها حائز اهمیت فراوانی بوده است.

فهرست مطالب

چکیده فارسی ر

چکیده انگلیسی ز

فصل اول : مقدمه و تئوری پیرانها ۱

۱-۱) مقدمه ۱

۱-۲) خواص كلی پیرانها ۱

۱-۳) سنتزپیران‌ها ۵

۱-۳-۱) سنتز پیران-۲-اون با استفاده از β-كتواسترها ۵

۱-۳-۲) سنتزپیران-۲-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β ۵

۱-۳-۳)سنتز پیران-۲-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر ۶

۱-۳-۴) سنتز پیران-۲-اون با استفاده از شیوه ی وارون واکنش گروه کربونیل ۶

۱-۳-۵) سنتز پیران-۲-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید ۷

۱-۳-۶) سنتز پیران-۴-اون‌ها ۷

۱-۳-۷) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون ۸

۱-۳-۸) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ ۹

۱-۳-۹) سنتز H4-پیران‌ها ۹

۱-۴) سنتز تركیبات دو حلقه‌ای پیرانوپیران ۱۰

پیریمیدینها

۱-۵) مقدمه ۱۳

۱-۶) بررسی برخی از خواص كلی پیریمیدینها ۱۴

۱-۷) خواص شیمیایی پیریمیدین ۱۶

۱-۷-۱) حمله الكترون دوستی به كربن ۱۶

۱-۷-۱-۱) نیترودار كردن ۱۶

۱-۷-۱-۲) هالوژن دار كردن ۱۶

۱-۷-۱-۳) فرمیل دار كردن ۱۸

۱-۷-۱-۴) اكسیداسیون ۱۸

۱-۷-۲) حمله هسته دوستی به كربن ۱۹

۱-۸) سنتز پیریمیدین ۲۰

۱-۸-۱) سنتز از اجزاء اتمی [۵+۱] ۲۱

۱-۸-۲) سنتز از اجزاء اتمی [۴+۲] ۲۲

۱-۸-۳) سنتز از اجزاء اتمی [۳+۳] ۲۳

فصل دوم : بحث و نتیجه گیری

۲-۱)مقدمه ۲۴

۲-۲)روش تحقیق ۲۴

۲-۳) سنتز مشتقات ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(آریل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو ]۳،۲- [cپیران-۵-اون ۲۶

۲-۳-۱) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۴-متوكسی فنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو ]۳،۲-[c پیران-۵-اون ۲۷

۲-۳-۲) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۴-متیل فنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو]۳،۲-[cپیران-۵-اون ۲۸

۲-۳-۳) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۳-متوكسی فنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو ]۳،۲-[cپیران-۵-اون ۲۹

۲-۳-۴) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۳-کلروفنیل)-۷-متیل-H4،H5–پیرانو]-۳،۲-[cپیران-۵-اون ۳۰

۲-۳-۵) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۴-فلوئورو فنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو ]۳،۲- [c پیران-۵-اون ۳۰

۲-۴) سنتز ۴-آمینو-۵-(آریل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۳،۲-[c پیران-۶-اون ۳۱

۲-۴-۱) سنتز ۴-آمینو-۵-(۴-متوكسی فنیل)-۸-متیل پیریمیدو]۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۳،۲-[c پیران-۶-اون ۳۵

۲-۴-۲) سنتز ۴-آمینو-۵-(۴-متیل فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۳،۲-[cپیران-۶-اون ۳۷

۲-۴-۳) سنتز ۴-آمینو-۵-(۳-متوکسی فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو]۳،۲-[c پیران-۶-اون ۴۰

۲-۴-۴) سنتز ۴-آمینو-۵-(۳-کلرو فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو]۳،۲ [c-پیران-۶-اون ۴۲

۲-۴-۵) سنتز ۴-آمینو-۵-(۴-فلوئوروفنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو-]۳،۲-[c پیران-۶-اون ۴۴

۲-۵) مقایسه با روشهای دیگر سنتز تركیبات پیرانوپیریمیدین ۴۷

۲-۶)نتیجه گیری ۴۹

۲-۷)پیشنهاد برای کارهای آینده ۵۰

فصل سوم : کارهای تجربی

۳-۱) تكنیك عمومی ۵۱

۳-۲) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۴-متوكسی فنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو ]۳،۲-[c پیران-۵-اون ۵۱

۳-۳) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۴-متیل فنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو]۳،۲-[cپیران-۵-اون ۵۲

۳-۴) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۳-متوكسی فنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو ]۳،۲-[c پیران-۵-اون ۵۳

۳-۵) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۳-کلروفنیل)-۷-متیل-H4،H5–پیرانو ]-۳،۲-[c پیران-۵-اون ۵۳

۳-۶) سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۴-فلوئورو فنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو ]۳،۲- [cپیران-۵-اون ۵۴

۳-۷) سنتز ۴-آمینو-۵-(۴-متوكسی فنیل)-۸-متیل پیریمیدو ]۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۳،۲-[c پیران-۶-اون ۵۵

۳-۸) سنتز ۴-آمینو-۵-(۴-متیل فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۳،۲-[c پیران-۶-اون ۵۶

۳-۹) سنتز ۴-آمینو-۵-(۳-متوکسی فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو]۳،۲-[c پیران-۶-اون ۵۶

۳-۱۰) سنتز ۴-آمینو-۵-(۳-کلرو فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۳،۲-[c پیران-۶-اون ۵۷

۳-۱۱) سنتز ۴-آمینو-۵-(۴-فلوئوروفنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو]۳،۲-[c پیران-۶-اون ۵۸

فصل چهارم : طیفها و مراجع

طیفها ۶۰

مراجع ۸۰

فهرست شکلها

فصل اول

شکل(۱-۱) تعادل بین حلقهH 2-پیران با دی انون ۲

شکل (۱-۲) تعادل بین ساختارهای حلقوی و غیر حلقوی در ترکیب استخلافدارH 2-پیران ۳

شکل(۱-۳) تعادل بین α-پیرون با مزومر نمک پیریلیوم؛ γ-پیرون ۳

شکل(۱-۴) موقعیتهای فعال در α- و γ-پیرون ۴

شکل(۱-۵) سنتز پیران-۲-اون با استفاده از β-كتواسترها ۵

شکل(۱-۶) سنتزپیران-۲-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β ۶

شکل(۱-۷) سنتز پیران-۲-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر ۶

شکل(۱-۸) سنتز پیران-۲-اون با استفاده از شیوه ی وارون واکنش گروه کربونیل ۷

شکل(۱-۹) سنتز پیران-۲-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید ۷

شکل(۱-۱۰) سنتز پیران-۴-اون با استفاده ازواکنش ترکیبات انیدرید با پلی فسفریك اسید ۸

شکل(۱-۱۱) سنتز‌γ-پیرون از طریق حد واسط دی استال ۸

شکل(۱-۱۲) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون ۸

شکل(۱-۱۳) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ ۹

شکل(۱-۱۴) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش عكس دیلز-آلدر ۹

شکل(۱-۱۵) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش کاهش ۱۰

شکل(۱-۱۶) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش هترو دیلز-آلدر ۱۰

شکل(۱-۱۷) سنتز ترکیب پیرانوپیران از طریق آلكیل‌دار کردن تری استیك اسید لاكتون ۱۰

شکل(۱-۱۸) سنتز ترکیبات پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراكمی β-كتواسترها با تری استیك اسید لاكتون ۱۱

شکل(۱-۱۹) واکنش سنتز مشتق ۳-استخلافدار پیرانوپیران ۱۱

شکل(۱-۲۰) سنتز ترکیب پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی‌ مالون دی آمید با دو مولكول مالونیل كلرید ۱۱

شکل(۱-۲۱) سنتز ترکیب پیرانوپیران با طریق واکنش الکتروسیکلی حد واسط اکساتری ان ۱۲

شکل(۱-۲۲) واکنش سنتز ترکیب پیرانوپیران دی اُن ۱۲

شکل(۱-۲۳) مقایسه قدرت بازی پیریمیدین با پیریدین ۱۴

شکل(۱-۲۴) توزیع نسبی چگالی الكترونی مولكول پیریمیدین ۱۵

شکل(۱-۲۵) پیریمیدینهای زیستی یوراسیل و تیمین ۱۵

شکل(۱-۲۶) ) طول ها و زوایای پیوندی مولكول‌پیریمیدین ۱۵

شکل(۱-۲۷) واکنش نیترودار كردن پیریمیدین ۱۶

شکل(۱-۲۸) واکنش برم دار كردن پیریمیدین ۱۶

شکل(۱-۲۹) واکنش فلوئور دار كردن پیریمیدین ۱۷

شکل(۱-۳۰) واکنش ید دار كردن پیریمیدین ۱۷

شکل(۱-۳۱) واكنش فرمیل دار كردن پیریمیدین ۱۸

شکل(۱-۳۲) واکنش اكسیداسیون پیریمیدین ۱۸

شکل(۱-۳۳) واکنش آب پوشی مستقیم هالوپیریمیدین در شرایط اسیدی و قلیایی ۱۹

شکل(۱-۳۴) واكنش افزایشی پیریمیدین با استفاده از واكنشگرهای گرینیارد ۱۹

شکل(۱-۳۵) واکنش جانشینی هسته دوستی هالو پیریمیدین با یون آلكوكسی ۱۹

شکل(۱-۳۶) واکنش جابجایی هالوژن ترکیب دی هالو پیریمیدین در حضور HI 20

شکل(۱-۳۷) سنتز پیریمیدین از واکنش پروپینوئیل اورتان با آنیلین ۲۰

شکل(۱-۳۸) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینوایمین با فرمالدهید ۲۱

شکل(۱-۳۹) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینو استر غیر اشباع با تركیب ایزوسیانات ۲۱

شکل(۱-۴۰) سنتز پیریمیدین از واکنش اتیل ۳-آمینو-۲،۴ی سیانو كروتونات با ۲،۲،۲-تری كلرواستو نیتریل ۲۱

شکل(۱-۴۱) سنتز پیریمیدین از واکنش N-فرمیل آمیدین با دی متیل مالونات ۲۲

شکل(۱-۴۲) ) سنتز پیریمیدین از واکنش دیلز-آلدر آزادی ان‌ها با آلكینهای فقیر الكترون ۲۲

شکل(۱-۴۳) سنتز پیریمیدین با استفاده از هم ارزهای β-دی آلدهید ۲۳

شکل(۱-۴۴) سنتز پیریمیدین با استفاده از مالوناتهای استخلافدار ۲۳

شکل(۱-۴۵) سنتز پیریمیدین از واکنش مالونونیتریل با تیواورهN –استخلافدار ۲۳

فصل دوم

شکل(۲-۱) شمای کلی سنتز دو مرحله ای مشتقات پیرانوپیران (e-a124) و مشتقات پیریمیدوپیرانوپیران (e-a125) 25

شکل(۲-۲) مکانیسم تهیه ی مشتقات آریلیدن مالونونیتریل ۲۶

شکل(۲-۳) مکانیسم سنتزمشتقات ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(آریل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو]۲،۳- [cپیران-۵-اون ۲۷

شکل(۲-۴) واکنش سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴- (۴-متوكسی فنیل) -۷-متیل-H4،H5-پیرانو]۳،۲- [cپیران-۵-اون ۲۸

شکل(۲-۵) واکنش سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴- (۴-متوكسی فنیل) -۷-متیل-H4،H5-پیرانو]۳،۲- [cپیران-۵-اون ۲۸

شکل(۲-۶) واکنش سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴- (۳-متوكسی فنیل) -۷-متیل-H4،H5-پیرانو]۳،۲- [cپیران-۵-اون ۲۹

شکل(۲-۷) واکنش سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۳-کلروفنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو۳،۲- [cپیران-۵-اون ۳۰

شکل(۲-۸) واکنش سنتز ۲-آمینو-۳-سیانو-۴-(۴-فلوئورو فنیل)-۷-متیل-H4،H5-پیرانو]۳،۲- [cپیران-۵-اون ۳۱

شکل(۲-۹) مکانیسم سنتزمشتقات ۴-آمینو-۵-(آریل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۲،۳-[cپیران-۶- اون ۳۲

شکل(۲-۱۰) مکانیسم واکنش جانبی تشکیل فراورده پیریمیدوپیرانوپیران-۴-اون ۳۴

شکل(۲-۱۱) واكنش تولید آمیدین ۳۵

شکل(۲-۱۲) سنتز ۴-آمینو-۵-(۴-متوكسی فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۲،۳-[c پیران-۶- اون ۳۶

شکل(۲-۱۳) الگوی پیشنهادی گسست (a125) 37

شکل(۲-۱۴) سنتز ۴-آمینو-۵-(۴-متیل فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۲،۳-[c پیران-۶- اون ۳۸

شکل(۲-۱۵) الگوی پیشنهادی گسست (b125) 39

شکل(۲-۱۶) سنتز ۴-آمینو-۵-(۳-متوکسی فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۲،۳- [cپیران-۶- اون ۴۰

شکل(۲-۱۷) الگوی پیشنهادی گسست (c125) 41

شکل(۲-۱۸) سنتز ۴-آمینو-۵-(۳-کلرو فنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۲،۳- [cپیران-۶- اون ۴۲

شکل(۲-۱۹) الگوی پیشنهادی گسست (d125) 44

شکل(۲-۲۰) سنتز ۴-آمینو-۵-(۴-فلوئوروفنیل)-۸-متیل پیریمیدو] ۴،۵-[b-H5،H6-پیرانو ]۲،۳- [cپیران-۶- اون ۴۴

شکل(۲-۲۱) الگوی پیشنهادی گسست (e125) 46

شکل(۲-۲۲) واکنش های سنتز برخی مشتقات نفتالو پیرانوپیریمیدین ۴۸

قیمت فایل فقط ۷۵,۰۰۰ تومان

خرید  ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران dl

برچسب ها : ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران , تهیه مشتقات نوینی , پیران و پیریمیدین , سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین , تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین , سنتز تركیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین , پایان نامه سنتز تركیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین , پایان نامه پیرانهای شیمیایی

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران – li4

https://www.li4.ir/ارائه-مدلی-برای-سنتز-ترکیبات-نوینی…/۲۶۷۸…

Cached

Translate this pageارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران. دسته: شیمی بازدید: ۲۷ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۵۵۵ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۹٫

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران – فایلینا

fileina.com/product-63991-ارائه-مدلي-براي-سنتز-ترکيبات-نوي…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این پایان نامه ارائه مدلی برای تهیه سنتز ترکیبات نوینی از پیریمیدو پیرانو پیران می باشد.

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران …

files.prozhe4u.ir › دسته‌بندی نشده

Cached

Translate this pageدسته: شیمی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۵۵۵ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۹. هدف از این پایان نامه ارائه مدلی برای تهیه سنتز ترکیبات نوینی از …

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران – onvil

onvil.ir/ارائه-مدلی-برای-سنتز-ترکیبات-نوینی-پیر/

Cached

Translate this pageارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران. دسته: شیمی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۵۵۵ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۹٫

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران – وب آرشیو

webarchiver.ir/…/ارائه-مدلی-برای-سنتز-ترکیبات-نوینی-پیر/

Cached

Translate this pageAug 28, 2017 – ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران دسته: شیمی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۵۵۵ کیلوبایت تعداد صفحات …

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران — دانلود

e11.ir/ارائه-مدلی-برای-سنتز-ترکیبات-نوینی-پیر/

Cached

Translate this pageعنوان این مقاله : ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران. هدف از این پایان نامه ارائه مدلی برای تهیه سنتز ترکیبات نوینی از پیریمیدو پیرانو …

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران — دانلود

e11.ir/ارائه-مدلی-برای-سنتز-ترکیبات-نوینی-پیر-۳/

Cached

Translate this pageعنوان این مقاله : ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران هدف از این پایان نامه ارائه مدلی برای تهیه سنتز ترکیبات نوینی از پیریمیدو پیرانو …

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران – مهفا۴۴

mahfa44.rozblog.com/…/ارائه-مدلی-برای-سنتز-ترکیبات-نوینی…

Cached

Translate this pageارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران هدف از این پایان نامه ارائه مدلی برای تهیه سنتز ترکیبات نوینی از پیریمیدو پیرانو…,ارائه مدلی برای …

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران – بانک …

bankelmi.ir/ارائه-مدلی-برای-سنتز-ترکیبات-نوینی-پیر/

Cached

Translate this pageAug 28, 2017 – هدف از این پایان نامه ارائه مدلی برای تهیه سنتز ترکیبات نوینی از پیریمیدو پیرانو پیران می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم …

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران

nobnews.ir/search/?…ارائه+مدلی…سنتز+ترکیبات+نوینی+پیری…

Cached

Translate this pageمحققان داخلي موفق به طراحي و توليد گونه‌اي مولكول با قابليت شناسايي يون‌هاي فلزي شدند كه از اين مولكول مي‌توان جهت ساخت حسگرهاي فلورسانس استفاده كرد.

درباره ی google

همچنین ببینید

دانلود پاور پوینت سمینار جذب سطحی

دانلود پاور پوینت سمینار جذب سطحی جذب سطحی فرایند جذب اتم‌ها یا مولکول‌های موجود در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *